Ülevaade osalusest volikogu istungil 18. sept 2014

Esmalt andis Mihhail  Lotman üle IRL eelnõu projekti, mille kohaselt Tartu volikogu võiks avaldada toetust Ukraina suveräänsuse püsimisele. Järgneval volikogu istungil peaks see minema ka hääletamisele. Arvan, et Tartu volikogu ei peaks jääma kõrvalvaatajaks, kuna hinge närib Ukrainas toimuv juba pikka aega.

1. Linnale olulise tähtsusega küsimus: õiguskorrast Tartu linnas tulenevalt 1. juulist kehtima hakanud korrakaitseseadusest
Politsei ja piirivalveameti esindajad andis pigem ülevaate ametit puudutavatest reformidest ja tänasid linnavalitsust toetuse eest abipolitsenike töö ja valvekaamerate rahastamisel. Probleemsena tunnistati  kehalise väärkohtlemise juhtude kasvu. Alkoholi tarbimise kohta avalikes kohtades näitas nende statistika, et probleemi ei ole, aga kutsuti üles helistama 110, kui kellegi tegevus avalikus kohas tarbimisel on häiriv. Küsisin, millist toetust veel vaja on? Vastuseks sain, et hakake abipolitseinikeks, toetage abipolitseinike tegevust ja valvekaamerate arengut. Edasi läks arutelu korrakaitseseaduse rakendamise kohta.

V. Semilarski andis ülevaate, et korrakaitseseaduse muudatused on probleemsena tajunud G4S, eelkõige randades kui ka Rüütli tn-l patrullides. Arutelu liikus sinna, et kindlasti on aktuaalne randades alkojoomise piiramine. Lõppjäreldusena siiski mingit avaldust ei tehtud, kuna ministeeriumid ja riigikogu on muudatusi planeerimas ning eeldatavasti saabub kogu riiki hõlmav parem lahendus. Ning linnal ei ole vaja munitsipaalpolitseid või muude funktsioonide tekkimise järele, mis oleks ka kulukas.

2. Tartu linna arengukava aastateks 2013-2020 uue redaktsiooni kinnitamine ja Tartu linna eelarvestrateegia 2015-2018 vastuvõtmine
Siin jäin erapoolikuks. Meie esitatud ettepanekud dokumentide täiendamiseks ei leidnud toetust ja pean seega neid dokumente mitterahuldavaks. Teisalt tuleb endale tuhka pähe raputada - oleks võinud avalikustamise perioodil aktiivsem olnud, aga ei jõudnud. Seda enam on aga igasugune strateegiline planeerimine vahel tegelikkusest kaugel - kui vaja, minnakse eelarvestrateegiast mööda, nagu see toimus lasteaia kohatasude tõstmisel. Saime veel teada, et kavandatakse Raadile EL rahadest filmipavilioni rahastuse taotlemist.

3. Teemaplaneeringu "Supilinna linnaosa miljööväärtusega hoonestusala kaitse- ja kasutamistingimuste ning linnaosa maa- ja veealade üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste täpsustamine ning täiendamine" kehtestamine
Uurisin ka Supilinna Seltsilt, kas probleeme üleval - ei olevat. Ise Supilinna elanikuga ei leidnud samuti ja andsin oma poolthääle.

4. Tartu linna üldplaneeringu teemaplaneeringu "Vabaplaneeringuga alade parkimispõhimõtted" kehtestamine
Probleemne dokumendi seletuskirjas on veidi desinformeeriv jalgrattateede skeem, mille osas tegime ettepaneku selle välja jätmiseks. Toetust volikogust ei leidnud ja nõnda jäi see dokument muutmata. Vastu olemiseks ei näinud põhjust ja andsin poolthääle. Juhul, kui skeem oleks välja võetud, peaks linn ka korraldama uuesti avalikustamise protsessi.

5. Detailplaneeringute osaline kehtetuks tunnistamine Sangla tänava osas
Andsin poolthääle.

6. Rebase tn 18a krundi detailplaneeringu kehtestamine
Andsin poolthääle.

7. Kalevi tn 47, Kalevi tn 51 ja Päeva tn 23 // 25 kruntide detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Andsin poolthääle ja loodan, et avaikustamise käigus leitakse kinnitus, kas plaan on hea või vajadusel täiendatakse.

8. Tartu linna 2014. aasta II lisaeelarve, 1. lugemine
Võimalik teha ettepanekuid, kaalusime, kas saaks enam leevendada haridusasutuste ettekirjutusi, mida on ca 3 mln jagu. Väidetavalt lisaeelarves on üritatud neid osaliselt katta.

Tulevikust: 30 mln EURi võiks olla iga-aastane investeeringute maht, sellest 1/3 linna omavahenditest.

9. Alkoholiseaduses ja tubakaseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine
J. Ginter tegi ettepaneku anda volitused lisaks peaspetsialistile ka spetsialistile, mida K. Lember pidas põhjendatuks. Andsin poolthääle. Segadus, mis saab Jüri ettepnekust, jäi üles.

10. Tartu linna jäätmekava 2015-2020 suunamine avalikule väljapanekule
Andsin poolthääle. 23. okt on avalik istung ja saab teha täiendavaid ettepanekuid. Olen kritiseerinud, et pakendikogumine ja taarapunktide olukord on sageli problemaatiline, selles osas tegin otse pöördumise Valvo Semilarskile ja nad üritavad probleemsete kohtadega tegeleda, kuigi taarapunktide korrashoiu suhtes ei saavat nad liiga palju ette võtta, kahjuks. Ettevõtlusosakonna juhataja lubas kohtuda probleemsete taarapunktide juhatajatega ja rääkida nendega.

11. Loa andmine Tartu linna kalmistute prügiveo riigihanke korraldamiseks
Andsin poolthääle. Maht 320 000 EUR kolme aasta peale, maksumuse on alati probleemiks hangete korral, kuid oleme nõudnud selle mahaütlemist ettekandja poolt ja toetume siis sellele teabele otsuste tegemisel.

12. Keskkonnaseadustiku üldosa seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine
Andsin poolthääle.

13. Tartu Linnavolikogu 14. septembri 2006. a määruse nr 37 "Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja ning Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kinnitamine" lisa 2 muutmine
Meie ettepanekud avalike veekraanide rajamiseks ei saanud toetust, kuid paistab, et võetakse edasi käsitlemisele. Vajalik selleks määruse täiendamine ja uus arutelu komisjonides ning volikogus, kuigi V. Semilarski sõnul pole nende rajamine takistatud muudetava määruse valguses. Linnamajanduskonisjonis võetakse teema oktoobris arutlusele.  Pregustele muudatustele andsin poolthääle.

14. Parkimis- ja liiklusjärelevalve teostamine
Andsin poolthääle. Tegin küll märkuse, et taaskord on puudu hanke maksumus ja Ühisteenused vms hanke teostaja võiks anda teada probleemsetest parkijatest, mis üldjuhul ei ole teenuse osaks. Mingil määral see siiski toimivat.

15. Linnavolikogu arengu- ja planeerimiskomisjoni aseesimehe valimine
Salajane hääletus, kahjuks kandidaati ei tutvustatud.

16. Tartu Linnavolikogu 26. juuni 2014. a määruse nr 32 "Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded" täiendamine
Hääletasin poolt.

17. Tartu Lastekunstikooli põhimäärus
Jäin erapooletuks toetades Jüri Ginteri argument vastuoludest huvikooli seadusega.

18. Tartu Linnavolikogu 8. oktoobri 2009. a otsuse nr 582 "Tartu Lastekunstikooli põhimäärus" kehtetuks tunnistamine

Hääletasin poolt, kuna uus sai just vastu võetud.

19. Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2011. a määruse nr 38 "Kultuuriühingutele, noorte huvitegevuse ühingutele, noorteühingutele ja avatud noortekeskustele toetuse andmise kord" muutmine
Hääletasin poolt.

20. Loa andmine riigihanke "Toiduainete hankimine Tartu Kutsehariduskeskusele aastateks 2015-2018” korraldamiseks
Tegime ettepaneku lisada hanke tingimustesse mahetoidu ostmise kohustus, aga ei leidnud linnavalitsuse ega volikogu poolt toetust. Teppan arvas, et kindlasti mahetoit hea ja võiks olla lasteadades ja koolides, kuid majanduslikult kallim. Teema väärib surumist ja oleme seda ka Vabakunna programmis kavandanud. Jäin erapooletuks ega hääletanud poolt, linn võiks siiski keskkonnasästlikkuse kui ka tervise osas reaalselt tegevusi teha.

21. Loa andmine OÜga PROKTER sõlmitud üürilepingu muutmiseks
Andsin poolthääle.

22. Supilinna linnaosas tänavale nime määramine
Andsin poolthääle.

23. Kvissentali linnaosas tänavatele nimede määramine
Andsin poolthääle.

24. Turu tn 18a kinnistul asuvale sadamale nime määramine
Andsin poolthääle.

25. Rebase tn 18 kinnistul asuvale sadamale nime määramine
Andsin poolthääle.

26. Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine
Andsin poolthääle (Vabakunna esindajate vahetus)

27. Linnavolikogu linnavarakomisjoni koosseisu muutmine
Andsin poolthääle (Vabakunna esindajate vahetus)

Koosolek kestis pea 6 tundi. Asjakohane oleks ühes kuus kahe istungi läbi viimine, enamuse tähelepanu hakkas vägagi hajuma.

 

Jüri-Ott Salm