Ülevaade 26.6.2014 volikogu istungist

Allpool leiate minu valikud hääletamisel ja mittenõustumise või hääletamisest loobumise põhjused.

Kuumaks teemaks oli sedapuhku lasteaedade ja – hoidude reformimisega soenduv, mille osas esitasin ka alltoodud ettepanekud.

Võtta päevakorrast maha kaks eelnõud: Eralasteaiale toetuse eraldamise kord ja Tartu linna eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise kord

Põhjuseks, et nende eelnõude menetlemisega seonduvas on vajalik leida lahendused ka järgnevatele probleemidele:

  • Määruste vastuvõtmisega ei lahendata olukorda ega tagata, et eralasteaiad ei hakka vanematelt nõudma teenustasu ringide ja tegevuste eest, mis enne olid kohatasu sees (näiteks võimlemine, muusika, logopeed). Munitsipaallasteaedades on need tegevused kohatasu sees. Kui eralasteaed määrab neile hinnad, mida kompenseerib lapsevanem, siis see ikkagi loob ebavõrduse hinnatasemete vahel munitsipaal- ja eralasteaedade vahel ja paneb lapsevanemad sundvalikute ette. Ühtlasi ei pruugi tekkiv olukord lahendada latseaia töörühma seatud eesmärki: “kohatasu kehtestamisel lähtuda lapsevanemate võrdse kohtlemise põhimõttest”.
  • Oluline on diferentseerida eralaisteaedadele määratav toetus ja kohatasu määrad lähtudes eralasteaia pakutavatest tingimustest, sh rühma suurus, kohatasus sisalduvad teenused jms.
  • Vaadata eelnõude edasise menetlemisega paralleelselt üle Tartu linna koolieelsesse munitsipaallasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord, lapsehoiuteenuse rahastamise kord ning erakoolidele linnaeraldise andmise kord (lasteaedade töörühma ettepanek), täiendavalt analüüsida eralasteasutustesse vastuvõtu korraldamist.
  • Määratleda eelnõu seletuskirjas, millised on määruse kehtestamisega kaasnevad võimalikud kulud linnaeelarves.

Pea kogu opositsioon seda plaani toetas, kuid koalitsiooni poolt laekusid vastuhääled.

Olin koostanud ettepaneku ka eelnõule: Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine. Ettepanekuks oli loobuda kohatasude tõusust 15%ni alampalga määrast ja tõsta seda alates vastavalt alles alates 1. jaanuar 2015 13%.

Põhjused järgnevad:

  • Vanemad ei ole valmis nii lühikese etteteatamistähtajaga reageerima kohatasu suurenemisele (26%), lisaks suureneb 2015. a jaanuaris kohatasu seonduvalt alampalga tõstmisega täiendavalt, mis teeb kogutõusuks 34%. Ettepanekuga kaasneb kohatasu suurenemine 24%, kuid pikem üleminekuperiood annaks võimaluse vanematel selleks paremini valmis olla ja minu hinnangul on linnal rahalised ressurssid 2014. a kulude katmiseks. Võrreldes teiste linna kehtestavate tasude suurenemist, siis on lasteastutuste kohatasude tõstmine suhteliselt pretsedenditu.
  • Kohatasu maksmine on probleem – viiakse liiga vara lapsi kooli, sest paljudel vanematel ei ole ressurssi kohatasu tasumiseks.
  • Kui peres on 3 last, kellest 1 koolis, siis peaks olema toetusskeemid 2. ja 3. lapsele, mitte et toetus on vaid teisele lasteaias käivale lapsele.
  • Alusharidus on Eestis tasuta, seega on üleüldiselt vastuoluline lasteaedade kohatasude kehtestamine. Möönan, et linnal puuduvad eelarvelised vahendid tasuta lasteaedade koha võimaldamiseks kõigile, kuid ei toeta hetkel kavandatavat äkilist hinnatõusu.
  • Kohatasu muudatus toob linna tuludesse prognoosi kohaselt täiendavalt 2014. aastal ca 300 000 eurot (vastavalt eelnõu Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine õiendis toodud andmetele). Vastav summa on võimalik katta üksikisiku tulumaksu prognoositava suurenemise arvelt. 2015. a kulud planeerida eelarve koostamise käigus ja selleks teeme ettepaneku 3. lisaeelarve koostamiseks.

Ka IRL ja ITK kritiseerisid kohatasude tõstmist, kuid minu ettepanekut toetas vaid ITK ja Vabakunna teised volikogu liikmed.

Siiski märgin ära, et linnavalitsus on asunud tegutsema, et leida leevendusi lastehoiukohtade puudumise kõrvaldamiseks, kuid protsessis on mitmeid puudujääke ja kiirustamist, misläbi sai ka ülaltoodud ettepanekud tehtud. Küsisin ka abilinnapea T. Teppanilt, miks see protsess alles nüüd pihta hakkas ja miks ka varasematel aastatel pole linn midagi ette võtnud, sh koolieelse lasteasutuse seaduses seatud nõuete täitmiseks. Vastuseks sain, et 2014. a on probleemiga tegelema asutud - ei muud.

Nii siis jäi, muudatusi (v.a. mõned pisidetailid) see volikogu istung otsuste eelnõudesse ei toonud.

1. Muudatus Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonis
Hääletasin poolt.

2. Tartu linna arengukava muutmisettepanekute ja eelarvestrateegia projekti heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Hääletasin poolt.

3. Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine
Hääletasin vastu.

4. Eralasteaiale toetuse eraldamise kord
Ei hääletanud – leidsin, et ei pea õigeks eelnõu vastuvõtmisega kiirustamiseks, kuid ei soovinud ka vastu olla, kui on leitud viis, mis enamuse arvates on toetamist väärt.

5. Tartu linna eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise kord
Ei hääletanud, põhjus vt eelmine punkt

6. Koolitoetus
Hääletasin poolt.

7. Tartu Aleksandr Puškini Kooli põhimäärus
Hääletasin poolt.

8. Tartu Karlova Kooli põhimäärus
Hääletasin poolt.

9. Tartu Linnavolikogu otsuste kehtetuks tunnistamine koolide põhimääruste kohta
Hääletasin poolt.

10. Loa andmine nõustamisteenuse riigihanke korraldamiseks
Hääletasin poolt. Olen tõstatanud varasemalt küsimuse, kas volikogu ei peaks oma otsuses sätestama, milline on hanke kulude määr, hankeperiood jms (linna elektrienergia hanke korral tegin ettepaneku taastuvenergia soetamiseks minimaalselt 20% määras ja sellega lubas linnavalitsus arvestada, kuid otsusesse see tingimus ei saanud). Eelkõige on see seotud ka asjaoluga, et hanked toovad üldjuhul kaasa kulud järgmiste aastate eelarvetesse, mida veel kinnitatud ei ole. Senini on linnavalitsus kui ka ülejäänud volikogu (va Vabakund) liikmed jäänud selles küsimuses senise praktika juurde, kus otsuses vastavaid tingimusi ei määrata. Et hangetes toodud tegevused on linnale olulised, eks siis pean nende hangete teostamist ka toetama, mitte vastu seisma.

11. Puudega lapse perele sotsiaalteenuse osutamise tingimused ja kord
Hääletasin poolt.

12. Loa andmine arvutite rentimiseks
Hääletasin poolt.

13. Riikliku järelevalve ülesannete delegeerimine
Hääletasin poolt.

14. Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded
Hääletasin poolt.

15. Loa andmine Robin Kinnisvara OÜga ning Wesico Infra OÜga äriruumi üürilepingu sõlmimiseks
Hääletasin poolt.

16. Loa andmine Tartu Linnavalitsuse sotsiaalabi osakonna Annelinna piirkonnakeskuse ehitustööde tellimise ja sisustuse ostu riigihangete korraldamiseks
Hääletasin poolt.

17. Noortelaagri korraldamise toetamise kord
Hääletasin poolt.

18. Noorte projektlaagri pidamise loa väljastamise kord
Hääletasin poolt.

19. Loa andmine riigihanke "Kohustuslik ujumisõpetus Tartu linna 2. klassi õpilastele” korraldamiseks
Hääletasin poolt.

20. Maa-alade Turu tn 20a, Turu tn 20, Siili tn 14a, Ilmatsalu tn 18c/3 ja Kopli tn 1b munitsipaalomandisse taotlemine
Hääletasin poolt.

21. Teemaplaneeringu "Supilinna linnaosa miljööväärtusega hoonestusala kaitse- ja kasutamistingimuste ning linnaosa maa- ja veealade üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste täpsustamine ning täiendamine" kehtestamine
Hääletasin poolt.

22. Ränilinna linnaosa üldplaneeringu kehtestamine
Hääletasin vastu. Põhjuse esitasin Arengu- ja Planeerimiskomisjoni koosolekul 18.6.2014: Jään eriarvamusele tuginedes Tartu Liiklejate Koja ja Eesti Rohelise Liikumise esitatud ettepanekutele, samuti KSH tulemustele, sh prg 4.3. Mõju linnaruumile 4.3.1 Ruumistruktuur ja funktsioonide jaotus, kus on määratletud järgnev: "Ränilinna linnaosa üldplaneeringu lahenduse elluviimisega võib kaasneda oluline negatiivne mõju linna keskosa elujõulisusele. Selle vältimiseks tuleb kavandada üldplaneeringu lahendus, mille teenindustagamaa ei ületa olulisel määral linnaosa piire ja/või mis ei konkureeri funktsionaalselt linnakeskusega." Ühtlasi tuginen ka kehtivale üdlplaneeringule, kus on määratletud järgnev: mitte soodustada linna piirialadele suurte kaubanduskeskuste planeerimisega kujunevat valglinnastumist."

23. Fr. R. Kreutzwaldi tn 1b krundi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Hääletasin poolt.

24. Rebase tn 18a krundi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Hääletasin poolt.

25. K. E. von Baeri tn 4 krundi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Hääletasin poolt.

26. Nõmme tn 17a ja Nõmme tn 17b kruntide detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
Hääletasin poolt.

27. Turu tn 18 krundi osa detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Hääletasin poolt.

28. Tiigi tn 61 a krundi detailplaneeringu kehtestamine
Hääletasin poolt.

29. Supilinna linnaosas tänavale nime määramine
Hääletasin poolt.

30. Kvissentali linnaosas tänavatele nimede määramine
Hääletasin poolt.

31. Rebase tn 18 kinnistul asuvale sadamale nime määramine
Hääletasin poolt.